Giresunun tarihi turistik yerleri yapıları

giresun-kale

Giresun ve çevresinde arkeolojik araştırma yapılmadığından, tarih öncesi dönemle ilgili bilgiler yetersizdir. Hitit kaynaklarında Giresun, Gümüşhane ve Trabzon’u kapsayan bölge, Azzi ülkesi olarak anılmaktadır. IÖ XII. yy’da da Muşkiler, Temiskra (Terme Çayı) ile Moskike Dağları (Rize’nin doğusu) arasındaki bölgeye yerleştiler, lö VII. yy’da bölgede Miletoslular’ca kurulan kolonilerin en önemlilerinden biri Kerasus’ tu (Giresun). Ancak, bu dönemlere ilişkin kalıntı yoktur.

GİRESUN MERKEZ İLÇE: Antik Dönem’de Kerasus Kerasos (Cerasus), Kerassunda, Farnakeia (Pharnakeia), Cera Sonta adlarıyla bilinmektedir. Çevrede Pontos Krallığı ve Bizans dönemlerinden sikkeler, kandiller, topraktan yapılmış büyük toprak küpler, mozaik kalıntıları, boğa-geyik heykelcikleri bulunmuştur. Kentin 3 km batısında Batlama (Batlamus) adlı yerleşmenin kalıntıları vardır.

GİRESUN KALESİ: Kenti ikiye bölen yarımadanın en yüksek yerindedir. Pontos Kralı I. Farnakes’in yaptırdığı sanılmaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ndeyse Bizans yapısı olarak geçmektedir. İç ve Dış kale bölümlerinden oluşmaktadır. Kente egemen tepe üstündeki lçkale’de saray kalıntısı vardır. Aristotalis Neofıtos, Giresun Eyaleti Adlı yapıtında burayı yüksek duvarlı, savunmalı, alınması güç bir kale olarak tanımlamaktadır. Güneybatıdan başlayan kale duvarları, kenti çevreleyerek kuzeydoğuya uzanıyordu. Büyük, kaba taşlardan örülmüş surların bir bölümü günümüzde yıkıktır. Yine Neofitos’un yazdığına göre, tepenin batısındaki kayalarda küçük bir at kabartması vardı. Bunun Ayioslliyaos’un gömütü üstünde bulunduğu söylenmekteydi. Daha aşağıdaki kayada görülen Bizans yazıtında, burada küçük bir kilisenin bulunduğu bildirilmektedir. Kalenin kuzeyinde çok büyük mağara sığınakları vardır.

KİLİSE: Çınarlar Mahallesi’ndedir. XVIII. yy’da yapıldığı sanılan kilise, eski eser olarak tescil edilmiştir. Kentteki bir başka kilise de çocuk kitaplığı olarak kullanılmaktadır.

MERYEMANA TAPINAĞI: Eski Lonca Yolu üstünde, Hıristiyanlık’ın bölgede yayılmaya başladığı yıllarda yapıldığı sanılan bir kaya tapmağıdır. Geçmişte “Panaia ve Surp Sargis” adıyla bilinen tapınağın üç katlı olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda şifahane olan tapınak, çeşitli ülkelerden gelen hastaların ziyaret yeri olmuştur.

HACI HÜSEYİN CAMİSİ: Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre, 1594’te Çobanoğlu Hacı Hüseyin yaptırmıştır. Yıkılan yapıyı, 1861’de Dizdarzade Murad Bey kızı Ayşe, Emetullah Hayratı olarak yeniletmiştir. 1901 tarihli yazıtından, şadırvanın Hattatzade Hacı Ömer Ağa’ca yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

HACI MİKDAD CAMİSİ: Yapının 1661, 1841 ve 1889 tarihli üç yazıtı vardır. 1661 tarihli yazıtından, Hacı Mikdad Ağa’ nın vakfı; 1841 tarihli yazıtından da, Hacı Çalık Kapudan’ın hayratı olduğu anlaşılmaktadır. Ana kapı üstündeki 1889 tarihli yazıtındaysa, camiyi Hacı İsmail Efendi’nin yeniden yaptırdığı bildirilmektedir.

KALE CAMİSİ: Hükümet Konağı yakınında ince bir yapıdır. İki yazıtından, aynı yere yapılan ikinci cami olduğu anlaşılmaktadır. Giriş kapısı üstündeki 1830 tarihli yazıtta ilk camiyi Dizdarzade Emetullah Hanım’in yaptırdığı bildirilmektedir. 1911-1912 tarihli yazıtıysa, caminin Sarı Mahmudzade El-hac Mustafa Efendi’ce yeniden yaptırıldığı belirtilmektedir. Mimari değeri olan bir yapıdır. Yanındaki çeşmenin yapılış tarihi 1927’dir.

Çekek, Soğuksu ve Şeyh Kerameddin camileri XIX. yy sonunda yaptırılmıştır.

SEYYİD VAKKAS TÜRBESİ: Çınarlar Mahallesi’yle Kapukahve Mahallesi arasındadır. Fatih Sultan Mehmed’in 1461’de ölen Uçbeyi Seyyid Vakkas için XIX. yy’da yaptırılmıştır.

TOPAL OSMAN (OSMAN AĞA) MEZARI: Giresun Kalesi’nin içindedir. Kurtuluş Savaşı gazisi Yarbay Topal Osman için yaptırılmış ak mermerden bir anıt mezardır.

GİRESUN ADASI: Antik Dönem’de Aritia (Aretias) Adası olarak bilinmektedir. Yunan mitolojisine konu olan adada, Bizanslılar Dönemi’nden kare planlı kalenin surları, Sinop Piskoposu Ayios Fokas’ın adıyla anılan manastırın kalıntıları vardır.

ALUCRA İLÇESİ: Tarihsel değeri olan yapıtlar arasında merkezde Kamışlı Kilisesi, köylerde Arda, Kaledere ve Hacıahmetoğlu kaleleri sayılabilir. Koman Köyü’nde kayaya oyulmuş elinde mızrak tutan atlı kabartma ilginçtir. Çakrak Köyü’nde de iki küçük kilise kalıntısı vardır.

DERELİ İLÇESİ: Yöredeki tarihsel kalıntılar arasında Kuşluhan Köyü Kalesi, Çay ve Dereli köprüleri sayılabilir.

MERYEM ANA KİLİSESİ (MERYEM ANA MANASTIRI): Hisar (Yumruhisar) Köyü’ndedir. Yapım tarihi bilinmemektedir. Silindirik, büyük bir kayanın üstündedir. Burada sarı kesme taştan bir kilise, 32 bölmeli konukevi, 1 aşhane ve dükkân kalıntıları vardır. Kayalığın en yüksek yerine yapılmış çan kulesi, günümüze ulaşmamıştır. Manastırın, Maçka’daki Meryemana Manastırı’ndan sonra en büyük yapı olduğu söylenmektedir.

HANALANI: Yavuzkemal Bucağı’nın doğusundadır. Çevrede saray kalıntıları, taş döşeli yollar, yazılı kayalar bulunmaktadır, ancak arkeolojik inceleme yapılmamıştır.

ESPİYE İLÇESİ: İlçenin XIII. yy’m ilk yarısında, Trabzon Rum İmparatorluğu Dönemi’nde kurulduğu sanılmaktadır. Ancak, I. yy’a tarihlenen bakır madeni ocağı, o dönemde de yörede yerleşildiğini kanıtlamaktadır. Ağa’nın Köprüsü, Harova Köprüsü, Sınır Köprüsü ve Ericek Köprüsü çevredeki kemerli, tarihsel değeri olan yapılardır. Zefre’de Genevizliler’den kalma tersanenin kalıntıları vardır.

ANDOZKALESİ: İlçe merkezinin 3 km batısında, Yağlıdere kıyısındadır. Kalenin Romalılar Dönemi’nde yapıldığı sanılmaktadır. Surlarının ve burçlarının bir bölümü sağlamdır.

GEBE KİLİSESİ: Çağlayan Köyü’ ndedir. Çok yıkıktır. Yapımıyla ilgili bilgiler yetersizdir. Trabzon Rum İmparatorluğu Dönemi’nden olduğu sanılmaktadır.

EYNESİL İLÇESİ: İlin en eski ilçelerindendir. Trabzon sınırında, kıyıda, Romalılar Dönemi’nde yapıldığı sanılan kalenin kalıntıları vardır.

GÖRELE İLÇESİ: Yörede Antik Dönem’de Philokaleia Kenti bulunuyordu. Cenevizliler de Görele’nin 1 km doğusunda Gorelle’yi (Koralla) kurdular. Gorelle Yunanca “Al taş, mercan” anlamındaydı. Bu yerleşmeye, Osmanlılar Dönemi’nde “yerinde olmayan kent” anlamında Yavebolu denmekteydi.

ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ: O.Blau’nun 1865’te bulduğu bir Bizans yazıtına göre.Eski ve Ortaçağ’in Kolonia’sı (Koloneia, Colonia) yerine kurulmuştur. Bizans tarihçisi Procopius (Prokopius) kenti Pompeius’un kurduğunu bildirmektedir. Ancak, ilk yerleşmenin daha eskilere indiği sanılmaktadır. Bizanslılar Dönemi’nde piskoposluk ve yönetim merkezi olmuştur.

ŞEBİNKARAHİSAR KALESİ: Çok yıkıktır. Yapımıyla ilgili bilgiler kesin değildir. Cumont, yapının en eski bölümünün batıdaki 8 köşeli küçük kule olduğunu bildirmektedir. VI. yy’da Bizans İmparatoru Justinianus, 1201’de de Mengücekoğulları’ ndan Behramşah kaleyi onartmış, genişletmiştir.

İç ve Dışkale bölümlerinden oluşan yapı, 4 katlıydı. Dışkale 2, tçkale tek kapılıydı. Kale yapılarından birinde akbaba kabartması vardı. 3. katta Kale Beyi’nin camisi bulunuyordu. Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde, kaleye ilişkin şu bilgileri vermektedir:

“Yüksek bir dağın tepesinde yedi köşeli bir kaledir. İlk bakışta direksiz ve serensiz kalyon gemi gibi görünüyor. Yedi tarafından da duvarların yüksekliği yedi zirâdır. (75-90 cm arasında değişen eski bir ölçü birimi, endaze). Yetmiş burç, yüz bedendir. Çevresi 3.600 adımdır. Dört aynında cehennem kuyusugibidereleri olduğundan hendeği yoktur. Üç kat, sağlam demir kapıları vardır.”

MERYEMANA MANASTIRI: İlçenin 15 km doğusunda Kayadibi Köyü’ndedir. Kayaya oyulmuş manastır 4 katlı, 32 odalıdır. Duvarlar fresklidir.

FAHREDDİN BEHRAMŞAH CAMİSİ: Avutmuş Mahallesi’ndedir. XII. yy sonu ya da XIII. yy başında Mengücekoğullan’ndan Behramşah adına, oğlu Muzafferüddin Mehmed yaptırmıştır. Yazıtsızdır.Kubbeli bir yapıdır. Onarımlarla mimari değerini yitirmiştir. Minaresi yıkıktır. Camiyle birlikte yapılan zaviye günümüze ulaşmamıştır.

TAŞ MESCİT: Kalenin batı eteğindedir. 1352’de Eretnaoğulları’ndan Melik Ahmed yaptırmıştır. Çok yıkıktır.

FATİH CAMİSİ: Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon seferi sırasında yaptırılmıştır. Yazıtsızdır. Ahşap cami, iki kez yanmış, yeniden yapılmıştır. XIX.yy sonunda yapılan 6 kubbeli cami de Erzincan depreminde zarar görmüş, onarılmıştır.

KURŞUNLU CAMİ: Taş Mahalle, Kurşunlu kesimindedir. 1587’de yapılmıştır. 1968’de onarılan cami, Osmanlı mimari özelliğinde bir yapıdır.

KURŞUNLU HAMAMI VE ÇEŞMESİ: 1652’de Kurşunlu Camisi’ne vakıf olarak Mutasarrıf Topal Mehmed Paşa yaptırmıştır. Çeşitli tarihlerde onarılan yapı, 1942’ye değin mimari özelliklerini koruyabilmiştir. Günümüzde hamamın, yalnızca kubbesi toprak üstündedir. Kurşunlu Çeşme, hamama bitişiktir.

TAŞ HANLAR: XVII. yy’da TabanAhmed Ağa yaptırmıştır. Kale ve Orta Mahalle’ye giden yolun yanlarında iki kagir bedestendir. 1939 depreminde yıkılan bedestenlerin yalnızca duvar kalıntıları günümüze ulaşmıştır.

PERTEVNİYAL ÇEŞMESİ: 1865’te Pertevniyal Sultan, kendi adıyla anılan üç çeşme yaptırmıştır. Bunlardan biri yazıtlı olup Suboyu (Bige) Köyü yolu üstündedir, öbür ikisi ise, Karaköy yolu üzerinde olup yazıtları yok olmuştur.

TİREBOLU İLÇESİ: Antik Dönem’de çevrede bulunan Merkez Kalesi (Saint Jean Kalesi), Bedrama Kalesi (Bodrum Kalesi) ve Andoz Kalesi’ne (şimdi Espiye llçesi’nde) bağlı olarak Tripolis adıyla anılmaktaydı.

MERKEZ KALESİ (SAİNT JEAN KALESİ): İlçe merkezinde, küçük bir yarımada üstündedir. 120 basamakla çıkılan küçük ve ince görünüşlü bir yapıdır, oldukça sağlamdır.

BEDRAMA (BODRUM) KALESİ: Kıyıdan 15 km içerde Harşit Çayı’nın doğusundadır. Oldukça yıkık olmasına karşın, özelliğini korumaktadır.

İlçe merkezinde, 1842’de yapılmış Emin Ağa Çeşmesi, 1914 ve 1916 tarihli iki yazıtı  Çatal Çeşme, anılmaya değer yapıtlardır.

Etiketler:, , , , , ,9 Yorum to “Giresunun tarihi turistik yerleri yapıları”

 1. ALEYNA Says:

  çok güzel harkaaaaa

 2. selin Says:

  =J Bravo…

 3. eylül asya Says:

  TeşekkürLer; gerçekten çok güzeL bir site…. =J

 4. ayşe Says:

  GİRESUN’U ÇOK SEVİYORUM

 5. ALEYNA NUR Says:

  SİTEYİ GÖRÜNCE memleketime gitmiş kadar oldum.

 6. erdogan aksoy Says:

  memleketimi cok seviyorum. o bensiz yasiyor fakat ben onsuz yasamam zor oluyor.hesretini cekiyorum.

 7. hatice Says:

  memleketim, can damarım, yakında yanındayım, bedenım topragına karışacak hep senle olcaagım

 8. zeynep Says:

  ya memleketinde yaşıcan nekadar güzel ben memleketimi çok seviyorum ama memleketim bana uzak

 9. zeynep Says:

  canım memleketim gelirsem sana seni bir daha hiç bırakmayacağım yemin ederim istanbulu bırakır bana açtığın bana gellll dediğin kollarının arasında bulunur sana sıkı sıkı sarılırım

Yorum Yaz